نظم بخشيدن به زندگئ خانوادگئ در زماني كه در خانه بسر ميبريد

١سعي شود هرروز در ساعت مشخصي از خواب بيدار شويد

بهتر است در كنار خانواده بين ساعت ٨٩صبحانه صرف شود

٢بعد از صرف صبحانه زمان مناسبي است براي انجام دادن تكاليف مدرسه

٣بعداز تمرينات مدرسه زمان براي بازي وسرگرمي ،نقاشي كردن و…..

٤وقت برائ صرف نهار در كنار همديگر بين ساعت ١تا ٢

٥استراحت كوتاه تا ساعت ٣بعداز ظهر .

٦زمان براي رفتن به خارج از خانه وقرار گرفتن در هواي تازه بصورت قدم زدن يا دوچرخه سواري

٧زمان مناسب براي ديدن يك برنامه تلويزيوني مخصوص بجه ها ومقتضي با سن وسال بچه ها.

٨ساعت ٨شب زمان براي صرف شام در كنار همديگر

٩ساعت ٩شب اماده شدن براي خواب همراه خواندن كتاب مورد علاقه بچه ها

بزرگترها ميتوانند خودشان كتاب بخوانند

با رعايت كردن برنامه منظم به بچه هايتان كمك كنيد تا وقت شناس ومنظم باشند ومرتب انها رو تشويق كنيد تا موفق باشند

مواظب خود ودلبندانتلن باشيد سالم بمانيد.